Terms and conditions


ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle bestellingen en alle verkooptransacties op de website www.shop.special-olympics.be (de "Online Shop") met betrekking tot de producten die te koop worden aangeboden op de website www.shop.special-olympics.be (de "Producten"). De website is eigendom van en wordt beheerd door Special Olympics Events (Brussel, België), met ondernemingsnummer BE0659.863.383 (de "Verkoper", "wij" of "ons", al naar gelang het geval), die optreedt als de verkoper van de Producten.

Het plaatsen van een bestelling op www.shop.special-olympics.be impliceert de volledige aanvaarding zonder voorbehoud van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden. De Verkoper behoudt zich het recht voor om deze Algemene Verkoopsvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Eventuele wijzigingen van de Voorwaarden zullen alleen van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging zijn geplaatst.

Wij raden u aan een kopie van de Voorwaarden af te drukken of op te slaan op uw harde schijf wanneer u besluit een bestelling te plaatsen op www.shop.special-olympics.be.

EEN BESTELLING PLAATSEN OP WWW.SHOP.SPECIAL-OLYMPICS.BE

Om een bestelling te plaatsen op www.shop.special-olympics.be, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

U bracht ons op de hoogte van uw naam, adres, e-mailadres, betalingsgegevens en andere vereiste informatie;

In het geval dat u betaalt met een betaalkaart, moet u de rechtmatige eigenaar of geautoriseerde houder van een geldige betaalkaart zijn om Producten te kopen.

Wanneer u een persoonlijk account aanmaakt, moet u ook een persoonlijke gebruikersnaam (uw e-mailadres) en wachtwoord aanmaken. Bescherm uw wachtwoord te allen tijde en geef het niet door. U zult verantwoordelijk worden gehouden voor alle aankopen die via uw gebruikersnaam en wachtwoord worden gedaan.

Bestellingen op www.shop.special-olympics.be hebben het volgende proces:

 • U kiest de Producten;
 • U voert uw betalingsgegevens in en kiest een afleveradres;
 • Autorisatie van betaling;
 • Wij sturen u een bevestiging van de ontvangst van de bestelling per e-mail zodra de betaling is verwerkt;
 • Wij innen de betaling van uw bankrekening;
 • Wij verzenden de producten;
 • U ontvangt de producten.


VERWERKING VAN DE BESTELLING

Bestellingen geplaatst op www.shop.special-olympics.be zijn niet bindend voor de Verkoper. Zij worden pas bindend voor de Verkoper zodra de Verkoper uw bestelling heeft aanvaard. Wij hebben het recht om uw bestelling om welke reden dan ook te weigeren.

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u een bevestiging per e-mail van de ontvangst van uw bestelling met uw bestelnummer en de details van de bestelde Producten. Deze ontvangstbevestiging houdt niet in dat uw bestelling is geaccepteerd. De aanvaarding van uw bestelling en de totstandkoming van de koopovereenkomst vinden plaats indien en zodra de bestelde Producten aan u worden verzonden. Na verzending van de Producten behouden wij ons het recht voor uw bestelling te annuleren zolang u de Producten nog niet hebt ontvangen.

Wij hebben het recht om uw bestelling te weigeren indien:

 • Er een technische of prijsfout is opgetreden op de website www.shop.special-olympics.be op het moment van bestellen;
 • Het bestelde Product niet beschikbaar is (in dit geval zullen wij u via e-mail informeren);
 • De verstrekte betalingsinformatie is onjuist of niet verifieerbaar;
 • Onze veiligheidssystemen aangeven dat de bestelling abnormaal of mogelijk frauduleus is.

In het geval dat wij een bestelling weigeren of annuleren om een van de bovengenoemde redenen, zullen wij - in voorkomend geval - de betaalde prijs voor het product en de betaalde leveringskosten terugbetalen.

PRIJZEN, LEVERINGS- EN VERWERKINGSKOSTEN EN BELASTINGEN

De prijzen vermeld op de website www.shop.special-olympics.be zijn inclusief BTW. Ze gelden alleen voor bestellingen die op de website www.shop.special-olympics.be worden geplaatst. Hoewel wij de website www.shop.special-olympics.be zorgvuldig hebben samengesteld, kunnen de vermelde prijzen fouten bevatten. Foutief vermelde prijzen zullen zo snel mogelijk worden aangepast en binden ons niet.

Afzonderlijke kosten voor levering en verwerking en toepasselijke belastingen worden getoond bij het plaatsen van de bestelling. De leveringskosten worden getoond in de Winkelwagen.

BESCHIKBAARHEID EN LEVERING VAN PRODUCTEN

De Verkoper garandeert niet dat alle op de website www.shop.special-olympics.be getoonde Producten beschikbaar zijn. De Verkoper behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving bepaalde Producten te wijzigen, uit het assortiment te verwijderen of niet langer beschikbaar te stellen voor verkoop.

Wij proberen bestelde Producten op tijd te leveren. Het kan echter voorkomen dat wij niet in staat zijn de Producten op tijd te verzenden en dat wij onze aangegeven levertijd niet kunnen nakomen. Elke door ons opgegeven levertijd moet daarom worden beschouwd als een niet-bindende schatting en niet als een resultaatverbintenis om de Producten op de geschatte leveringsdatum te leveren.

Binnen 14 dagen na levering dient u te controleren of u de Producten in goede staat heeft ontvangen en of de inhoud van het geleverde pakket volledig is. Het is uw verantwoordelijkheid om ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele schade aan de Producten en/of eventuele tekorten in de geleverde Producten.

Indien u de levering of de ontvangst van de Producten onredelijk lang uitstelt nadat wij u hebben geïnformeerd dat wij hebben geprobeerd de Producten aan u te leveren, of indien u een onjuist afleveradres hebt opgegeven waardoor de Producten na de eerste poging tot levering aan ons zijn geretourneerd, gaan wij ervan uit dat u gebruik hebt gemaakt van uw herroepingsrecht en zullen wij de voor de Producten betaalde prijs terugbetalen in overeenstemming met ons retourbeleid en de relevante toepasselijke wettelijke bepalingen.

AFBEELDINGEN VAN PRODUCTEN OP www.shop.special-olympics.be

De weergave van de kleuren van de Producten op deze website is onder andere afhankelijk van de instellingen van uw monitor en de grafische kaart van de bezoeker van de website. De gepresenteerde kleuren kunnen daarom afwijken van de werkelijke kleuren van de Producten.

BETALING

Voor de afhandeling van online betalingen werken wij samen met STRIPE. Wij hebben geen toegang tot de vertrouwelijke betalingsgegevens van onze klanten. Betaling kan alleen gedaan worden met geautoriseerde credit of debit kaarten. De geautoriseerde kaarten zijn vermeld op de website www.shop.special-olympics.be.

U moet de details van de kaart opgeven wanneer u uw bestelling plaatst. De kosten worden in rekening gebracht wanneer de bestelde Producten worden verzonden. Wij zullen de Producten pas verzenden nadat de uitgever van de kaart het gebruik van de kaart voor de betaling van de bestelde Producten heeft geautoriseerd.

RETOUREN

Als u een Product hebt gekocht voor persoonlijk gebruik als consument en u wilt een beroep doen op uw herroepingsrecht, dan moet u de Retourprocedure volgen en uw bestelling binnen 14 dagen na ontvangst van uw pakket aan ons retourneren.

U hebt ook het recht om Producten die u via de website www.shop.special-olympics.be hebt gekocht te retourneren in het geval deze Producten defect of niet-conform zijn. In dat geval dient u zo spoedig mogelijk na levering (maximaal 14 dagen) een verzoek tot retournering in te dienen bij onze klantenservice. Als onze klantenservice uw verzoek goedkeurt, zal zij u per e-mail instructies geven voor het retourneren van het/de Product(en).

Wij zullen in ieder geval alleen verzoeken om retourzending goedkeuren als het om een compleet product gaat (de twee elementen van een paar moeten bijvoorbeeld samen worden geretourneerd), het Product niet is gewassen of op enigerlei wijze is gebruikt, en de Producten in de originele verpakking worden geretourneerd.

Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de Producten veilig en beschermd blijven zolang u ze onder uw hoede hebt. Behandel de Producten met zorg en retourneer ze in de staat waarin ze aan u zijn afgeleverd. Zorg ervoor dat de Producten op de juiste wijze zijn verpakt.

Terugbetalingen of vervanging van de Producten kan pas plaatsvinden nadat wij alle te retourneren Producten hebben ontvangen.

Indien u Producten retourneert die u 1) niet gerechtigd was te retourneren, 2) die niet meer in originele staat verkeren, 3) die niet op de juiste wijze zijn verpakt, 4) die incompleet zijn, 5) waarvoor u de levering niet heeft betaald, 6) of ten aanzien waarvan u niet de vereiste zorgvuldigheid heeft betracht om de Producten in goede staat te retourneren, behouden wij ons het recht voor om uw retourzending af te wijzen en de gevraagde terugbetaling te weigeren of om u de kosten in rekening te brengen die nodig zijn voor het uitvoeren van de noodzakelijke reparaties, herbevoorrading of soortgelijke directe kosten die voortvloeien uit of verband houden met de betalingen die aan u moeten worden terugbetaald (onverminderd de toepasselijke wettelijke bepalingen).

Opgelet : Juwelen kunnen niet geretourneerd worden wegens sanitaire redenen. 

TERUGBETALING

Terugbetalingen kunnen alleen plaatsvinden nadat alle Producten in hun oorspronkelijke staat aan ons zijn geretourneerd en nadat wij deze hebben ontvangen. Wanneer u heeft gekozen voor betaling met creditcard, dan wordt het bedrag op deze rekening teruggestort. Wanneer u kiest voor betaling met bankoverschrijving, storten wij de terugbetaling op deze rekening. Alle terugbetalingen worden gedaan binnen 15 dagen na ontvangst van de geretourneerde Producten.

UITVERKOOP ARTIKELEN - GIFTEN

Alleen normaal geprijsde artikelen kunnen worden terugbetaald, uitverkoop artikelen kunnen helaas niet worden terugbetaald.

Als het artikel bij aankoop als geschenk is aangemerkt en rechtstreeks naar u is verzonden, ontvangt u voor de waarde van uw retourzending een tegoedbon. Zodra het geretourneerde artikel is ontvangen, wordt er een cadeaubon naar je opgestuurd.

Als het artikel bij aankoop niet als cadeau is aangemerkt, of als de gever de bestelling naar zichzelf heeft laten versturen om het later aan jou te geven, sturen we een terugbetaling naar de gever van het cadeau en zal hij/zij op de hoogte worden gesteld van je retourzending.

OMSTANDIGHEDEN BUITEN ONZE REDELIJKE CONTROLE

Wij zullen al het nodige doen om onze verplichtingen na te komen. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging of niet-nakoming van onze verplichtingen indien deze is veroorzaakt door omstandigheden waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben. In geval van vertraging zullen wij zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is presteren.

AANSPRAKELIJKHEID

In deze Algemene Voorwaarden wordt de volledige omvang van de verplichtingen en aansprakelijkheden van de Verkoper uiteengezet met betrekking tot de levering van Producten. Voor zover het toepasselijk recht dit toestaat, zijn er geen garanties, voorwaarden of bepalingen die bindend zijn voor de Verkoper, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Algemene Voorwaarden.

Wij zijn niet aansprakelijk op grond van contractbreuk, onrechtmatige daad, schadeloosstelling of anderszins voor economische schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies van inkomsten, winst en/of omzet of verwachte besparingen), verlies van gegevens, verlies van goodwill of reputatieschade, of enige andere indirecte, onvoorzienbare, bijzondere of gevolgschade, ongeacht hoe deze is veroorzaakt. Niets in deze Algemene Voorwaarden zal uw wettelijke rechten beperken en niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om de aansprakelijkheid voor fraude of opzettelijk wangedrag te beperken of uit te sluiten.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Alle persoonsgegevens die via de website www.shop.special-olympics.be aan de Verkoper worden verstrekt, zullen vertrouwelijk worden behandeld. De Verkoper verbindt er zich toe de verstrekte persoonsgegevens te behandelen en te verwerken in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U hebt het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en op verbetering van onjuiste gegevens door een mail te sturen naar de Verkoper. De door u verstrekte persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor het beheer van onze relatie met u als klant, voor direct marketing doeleinden en voor de globale beeldvorming van ons klantenbestand. U kunt zich te allen tijde kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden door de Verkoper een mail te sturen naar volgend mailadres: GDPR Special Olympics gdpr.privacy@specialolympics.be .

VERVALBAARHEID

Een voorwaarde of een deel van een voorwaarde van deze Algemene Voorwaarden die onwettig of onafdwingbaar is, kan uit deze Algemene Voorwaarden worden geschrapt en de resterende voorwaarden of delen van de voorwaarde van deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht.

CONTACTGEGEVENS

Mocht u nog vragen hebben over de aankoop van Producten via de website www.shop.special-olympics.be, dan kunt u per e-mail contact opnemen met onze klantenservice via webshop@specialolympics.be .